1 2 3 4 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 9/2016 Δ.Ε.Κ.Τ.Ε ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΕΛ.1

Δ.Ε.Κ.Τ.Ε ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α

Δ.Ε.Κ.Τ.Ε ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τ.Ε.

ΝΕΣΤΟΡΟΣ 101- ΙΛΙΟΝ

ΤΗΛ: 213-20.30.031 FAX: 210-26.20.699

Email: teiliou@otenet.gr

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 9

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΝ 01η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Στο Ιλιον σήμερα την 01η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση Νέστορος 101 στο Ιλιον 2ος όροφος, κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και στο καταστατικό της εταιρείας, ορίστηκε να συνέλθουν σε συνεδρίαση οι μέτοχοι της εταιρείας, προκειμένου να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 26 και 29 του Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 9 και 10 του καταστατικού.

1. Εγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015, των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγήθηκαν στη χρήση 2015.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Από την ανάγνωση των μετόχων της εταιρείας, που έλαβε χώρα κατά την έναρξη της παρούσας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώθηκε ότι κατά την εν λόγω συνεδρίαση της 01ης Δεκεμβρίου 2016, δεν παραστάθηκε κανείς εκ των μετόχων της εταιρείας.

Ως εκ τούτου, κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της Τακτικής Γ.Σ. της εταιρείας, δεν συγκεντρώθηκε το εκ του νόμου (άρθρο 29 παρ. 1κ.ν. 2190/1920) απαιτούμενο, για τα υπό εξέταση θέματα της ημερησίας διάταξης, ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που θα επέτρεπε την έγκυρη συνεδρίαση της

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 9/2016 Δ.Ε.Κ.Τ.Ε ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΕΛ.1

Τακτικής Γ.Σ. και ως εκ τούτου η παρούσα Γενική Συνέλευση δεν συνέρχεται σε συνεδρίαση και ματαιώνεται.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920 και στο άρθρο 15 του καταστατικού, η Τακτική Γ.Σ. θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 15η Δεκεμβρίου και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Νέστορος 101, στο Ιλιον με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015, των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγήθηκαν στη χρήση 2015.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού μπορεί να γίνει και εξ΄ αποστάσεως, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επομένως, η παρούσα Γενική Συνέλευση ελλείψει της εκ του νόμου προβλεπόμενης απαρτίας ματαιώνεται και δεν εξετάζει τα ορισθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να επικυρώσει τα Πρακτικά της συνεδριάσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τ.Ε.

Διεύθυνση : Νέστορος 101 - Ίλιον, 2ος Όροφος

Τηλέφωνα: 213-20.30.031

Φαξ: 210.2620.699

Email: teiliou@otenet.gr

Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται απο DF Cyber Station

dfcyberstation.gr